Podkorpus:
Typ jednostki:
N-gram:
R Jednostka Jednostka 2 Jednostka 3 Jednostka 4 POS F IPM ARF 1-DP Dice